Sepetim (0)

KVKK

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU: GKS SAĞLIK VE KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

GKS SAĞLIK VE KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında bilgilendirmek isteriz:

 

1-   Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 amaçları uyarınca işlenmektedir.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.

 

2-   Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

 

KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kişisel verileriniz; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları uyarınca Vergi Dairesi’ne,  sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca sipariş takipleri süreçleri ile muhasebe süreçlerini yürüttüğümüz online yazılım sistemlerine, muhasebe hizmeti aldığımız kişi/kuruluşlara, tedarik hizmeti aldığımız grup şirketlerimize ve veri tabanımıza, yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi vermek üzere Sağlık Bakanlığı’na, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca IYS sistemine, hizmet aldığımız IYS iş ortağımıza, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi için işbirliği içerisinde olduğumuz kargo şirketlerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum kuruluşlarına, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılmaktadır.

 

3-   Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, web sitemiz üzerinden elektronik olarak toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2. maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası ile doğrudan bağlantılı olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

 

 

4-   Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;

  

·       Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

 

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www. gerceksaglik.com.tr adresimizde yer alan başvuru formu ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri eksiksiz doldurarak Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:11 Maltepe/İstanbul” adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya sistemdeki kayıtlı e-posta adresinizden [email protected] mail adresine veya KEP adresinizin mevcut olması halinde [email protected] adresine göndermeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.